De dertien voordelen van verlossing

Hoe beginnen we God te begrijpen?

ik werd geboren in een fysieke wereld. Ik ben zeer vertrouwd met de fysieke omgeving. Hoe kan ik het leven beginnen te vatten vanuit Gods perspectief?

het woord van God zegt hieronder;

“maar de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen van de geest van God: want zij zijn dwaasheid voor hem: noch kan hij ze kennen, omdat ze geestelijk worden onderscheiden (1 Korintiërs 2:14) ”

God heeft een aanwijzing gegeven in een echte levenservaring hieronder over de richting en actie die we zouden moeten nemen als we oprecht hem willen kennen, zijn koninkrijk willen zien, zijn koninkrijk willen binnengaan en kinderen in zijn koninkrijk willen zijn. Dit stelt een gemeenschappelijk wezen in staat om een wandeling met God te hebben in hun innerlijke delen. God wenst te verblijven in dat menselijk lichaam dat hij u heeft gegeven als u hem toestaat. God woont niet in een tempel, kerkgebouw, synagoge of moskee. Hij is een zeer speciale ontzagwekkende God.

een echt voorbeeld

er was een man van de Farizeeën, genaamd Nicodemus, een heerser over de Joden: Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat gij een leraar zijt, die van God gekomen is; want niemand kan deze tekenen, die gij doet, doen, tenzij God met hem zij. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij een mens wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij ten tweeden male in de schoot zijner moeder ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwondert u niet, dat ik tot u gezegd heb: gij moet wedergeboren worden. De wind waait waar hij wil, en je hoort het geluid ervan, maar je kunt niet zeggen waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. Zo is iedereen die uit de Geest geboren is. Johannes 3: 1-8 (Statenvertaling)

om wedergeboren te worden, is om innerlijk veranderd te worden van alle zondigheid naar alle heiligheid. Het wordt terecht zo genoemd, want zo ‘ n grote verandering gaat dan over op de ziel als over het lichaam wanneer het in de wereld geboren wordt. (John Wesley). Fysisch bewijs op aarde dat wijst naar God

de meeste dingen op aarde zijn uitspraken uit Gods hart van wat hij van ons wil. Niemand kijkt ooit naar de zon. Op dezelfde manier kijkt niemand naar God opdat hij niet sterft. De zon produceert warmte en licht om het leven op aarde in stand te houden. Onze spirituele warmte en licht voedt zich van God die ons pad verlicht.Elke dag vuil van ons lichaam wassen is bedoeld om aan de reinigingsfunctie van water te herinneren. De geest van God wordt gekenmerkt als water, regen, wind, lucht die anders functioneren in het voeden, doven, reinigen, zuiveren en transporteren van elementen.

wanneer we fysiek voedsel consumeren, moeten we ons ook herinneren dat onze geest ook geestelijk voedsel nodig heeft, opdat we niet geestelijk verhongeren. Fysieke groei is geleidelijk. Spirituele groei ook. Er is een huwelijk dat in de toekomst in de hemel zal plaatsvinden. Normaal bereiden we ons er praktisch op voor op aarde.

de dood gebeurt bij iedereen die in een menselijk lichaam woont. Veel mensen leven door hun leven zonder zich hun dode spirituele status te realiseren.

het voorbeeld op Nicodemus hierboven getuigt van dit feit en vertelt ons wat we moeten doen met deze aandoening. We kunnen opgewekt worden uit deze dode status en levend zijn in Christus. Zie “The Making of a Saint”

“Ye must be born again”

“Humas de gennao anothen”

“Il faut que vous naissiez de nouveau”

“Ihr müsset von neuem geboren warden”

“Os es necesario nacer de nuevo.”

welk nut heeft verlossing?

veel zijn de voordelen die men krijgt na de wedergeboorte. Het woord van God bevat een overvloed aan zegeningen voor wie durft te komen tot hem. Iedereen is welkom als ze maar durven. Sta op uit je wereldse moeras van onzekerheid en claim je aandeel in het Koninkrijk. Ik zal proberen slechts tien grote winsten op te sommen die elk nieuw kind van God verwacht in Gods Koninkrijk. Velen zullen dit bespotten, maar je zult het snel bewijzen. De zegeningen die je erft bij het worden van een wedergeboren christen zijn als volgt:

je wordt plotseling aangenaam voor God

de Schrift zegt: “Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof”. Als we relevant willen zijn voor God, moet God het geloof in ons erkennen voor een effectieve gemeenschap en relatie.

Wat is geloof? Geloof wordt simpelweg gedefinieerd als volledig vertrouwen in iets of iemand.Geloof wordt geestelijk gedefinieerd als een substantie van dingen waarop gehoopt wordt, het bewijs van dingen die niet gezien worden.

geloof is een valuta of krediet dat van toepassing is op een relevante locatie

Abrahams geloof in God werd aan hem gecrediteerd als trouw. Geloof is daarom krediet. We hebben het of we hebben het niet.

geloof is als een valuta die u nodig hebt om te overleven in een bepaald land (bijvoorbeeld Gods Koninkrijk)

de valuta van een land is niet in alle landen aanvaardbaar. Stel je voor dat je de Oegandese of Tanzaniaanse shilling gebruikt in Groot-Brittannië, of de Roepie in Griekenland. Overleven in zo ‘ n land wordt een zware taak. Deze situatie is op dezelfde manier van toepassing tussen Gods koninkrijk en het natuurlijke bestaan van de mens op aarde. Redding geeft de mens de juiste valuta voor gebruik in het koninkrijk van God. Deze valuta wordt “geloof”genoemd.

je ziet het Koninkrijk van God

veel mensen willen het koninkrijk van God zien. God heeft een voorwaarde gegeven om zijn koninkrijk te zien. In Johannes 3: 3 zegt het woord “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij een mens wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien”. God spoort ons eenvoudig aan om aan deze eis te voldoen om te zien hoe zijn koninkrijk eruit ziet. We kunnen het Koninkrijk van God alleen waarnemen via onze geestelijke ogen.

U betreedt het Koninkrijk van God

iedereen die ik heb ontmoet wil het koninkrijk van God binnengaan. Vereisten om Gods koninkrijk binnen te gaan worden duidelijk uiteengezet in Johannes 3:5, waarin staat: “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij een mens geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan”.

de Schrift hierboven suggereert dat de vleselijke man of vrouw het Koninkrijk van God niet kan binnengaan. Men moet Christus aantrekken en in hem gekleed gaan, zoals beschreven in Galaten 3: 27, waarin staat: “Want zovelen van u, die in Christus gedoopt zijn, hebben Christus aangedaan”. Dit heeft niets te maken met een simpele doop van water.

u wordt een heilige tempel van God

God is een geest. Elke geest wil in een intelligent levend wezen wonen. Een mens heeft de meeste voorkeur vanwege zijn intellect. Zelfs boze geesten proberen door toestemming in het menselijk lichaam te verblijven. Daarom, met uw toestemming, komt de Heilige Geest binnen en woont hij in u. God leeft niet in tempels die door mensenhanden zijn geschapen. Hij woont liever in een tempel van klei die hij zelf gebouwd heeft. Die tempel is het menselijk lichaam. God wil uw geld activa of eigendom niet. Hij heeft meer dan genoeg. De Almachtige God heeft alles. Het enige wat hij wanhopig wil, ben jij. 1korinthe 3: 16 zegt: “weet gij niet, dat gij de tempel Gods zijt, en dat de Geest Gods in u woont?”gelijk God gezegd heeft, Ik zal in hen wonen, en in hen Wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Hij wil dat je je vrije wil buigt en je gewoon tot hem wendt en hem geeft wat hij het liefst wil. Jij bent zijn woonplaats op aarde. Dit is omdat wanneer hij jullie verwelkomt in de hemel, de Almachtige God en het Lam de tempel zullen zijn waarin jullie zullen binnengaan en wonen. Openbaringen 21:22 onthult de afwezigheid van een tempel in de hemel en zegt: “en ik zag daarin geen tempel; want de Here God, de Almachtige, en het Lam zijn zijn tempel” (Statenvertaling).

de bakermat van het christendom

God eet en communiceert met u

Gods uiteindelijke doel is om met u en in u te zijn, zodat hij zijn intieme gedachten, werk en plannen met u kan delen. Zo dichtbij wil hij je. Als je hiermee instemt, begint God door je heen te werken en te praten. Openbaring 3: 20 zegt: “Ziet, Ik sta aan de deur en klop; indien iemand mijn stem hoort, en de deur opent, zo zal ik in hem komen, en met hem eten, en hij met mij”.

zonen van God worden door God gehoord

ieder die zijn leven aan God geeft, wordt een zoon van God. We doen dit door aangenomen te worden in het Koninkrijk. De Schrift neemt hierover geen blad voor de mond. Johannes 1: 12 zegt: “Maar zovelen als Hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen Gods te worden, ook degenen die in zijn naam geloven” wanneer gij uw leven aan de Heer geeft, begint de Heilige Geest in u te wonen en leiding te geven aan uw stappen. De Bijbel getuigt dit in Romeinen 8:14 die zegt: “Want allen, die door den Geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods” dit gebeurt alleen, wanneer gij wedergeboren zijt uit den Geest Gods.

elk kind heeft een ouder die communiceert, praat en hoort. Ieder mens leeft volgens deze stand van zaken. Psalmen 82:6 zegt: “Ik heb gezegd: Gij zijt goden en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten”

Micha 7: 7 zegt: “Daarom zal ik den Heere aanschouwen. Ik zal wachten op de God van mijn redding. Mijn God zal mij horen ”

het proces van wedergeboorte kan worden vergeleken met het verkrijgen van het paspoort naar de hemel. Er is een parallel in het spirituele rijk zoals blijkt uit het fysieke. Jullie fysieke geboorte op aarde symboliseert de meest significante geboorte in de Spirit wiens optie bij jullie ligt.Op dezelfde manier, wanneer je hier op aarde trouwt, wees voorbereid op het ultieme huwelijk van het Lam in de hemel. Zonen van God trouwen slechts één vrouw. Er kan maar één bruiloft zijn met het lam, en geen andere met de duivel. Christus heeft het over trouwen met een bruid en niet met een bruidegom.

de appel van Gods ogen

wanneer je wedergeboren wordt, word je kostbaar als de appel van Gods ogen, een zeer delicaat deel. Niets raakt het aan zonder de toorn op te wekken. De Schrift zegt dat hij die je aanraakt zijn vingers in Gods ogen heeft gestoken en klaar moet zijn voor de gevolgen. Zo niet nu, dan later. Zacharia 2: 8 zegt “Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: naar de heerlijkheid heeft Hij Mij gezonden tot de heidenen, die u verdorven hebben; want hij, die u aanraakt, raakt de appel zijns oogs”

een koningskroon

gratis afbeeldingen van FreeDigitalPhotos.netto

gratis afbeeldingen van FreeDigitalPhotos.net

een koninklijk priesterschap

elke wedergeboren christen is lid van het koninklijk priesterschap. Je wordt echt koninklijk. U bent bevoegd om verordeningen uit te vaardigen zoals koningen dat doen, zoals gesteld in 1 Petrus 2: 9-10 “maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een eigen volk; opdat gij de lof verkondigt van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, dat eertijds geen volk was, maar nu een volk Gods zijt.: die geen genade had verkregen, maar nu genade hebben verkregen”

u bent een heilige natie

u wordt plotseling een heilige natie zoals hierboven vermeld in 1 Petrus 2: 9-10 “Maar gij zijt een uitverkoren generatie,een koninklijk priesterschap, een heilige natie…..”Een uitverkoren generatie geroepen om een getuigenis te zijn van Gods werk op aarde. Gods Koninkrijk heeft ook burgers. Ben jij een van hen? Als je dat niet bent, zorg er dan voor dat je je paspoort naar de hemel krijgt.

op de troon met Christus

van een wedergeboren individu wordt gezegd dat hij in Christus is omdat Jezus in hem woont. Omdat de Here Jezus aan Gods rechterhand op de troon zit, bent u ook met Jezus gekroond, zoals in Efeziërs 3:5-6 staat: “zelfs toen wij door de zonden gestorven waren, heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt (door genade zijt gij zalig geworden) en heeft hij ons samen opgewekt, en heeft hij ons samen in hemelse plaatsen gezet in Christus Jezus .”

een bijzondere schat

iedereen die in het koninkrijk van God wordt geroepen, wordt een bijzondere schat die in Gods ogen niet Gewoon, Gewoon of goedkoop is. Je bent uniek en dus bijzonder. Exodus 19:5 zegt: “nu dan, indien gij inderdaad mijn stem zult gehoorzamen, en mijn verbond zult houden, dan zult gij een bijzondere schat voor mij zijn boven alle mensen: want de hele aarde is van mij”

toen ik dit artikel schreef, liet mijn TV visueel gehandicapte middelbare scholieren zien die wedergeboren waren en krachtig met overgave dansten in lof van hun Heer, terwijl zij SMS-berichten in braille lazen. Het was zo ‘ n nederige ervaring om te beseffen dat ik niet beter was dan zij. Een zeer eigenaardige schat.

Wij zijn ambassadeurs voor Christus

bent u wedergeboren? Dan bent u een ambassadeur van Christus, zoals vermeld in 2 Korintiërs 5: 20, die zegt: “Nu dan zijn wij ambassadeurs van Christus, alsof God u door ons smeekte: wij bidden u in Christus plaats, verzoent u met God”

u vertegenwoordigt de hemel op aarde. Je hebt diplomatieke immuniteit tegen slechte mannen en vrouwen, Satan en demonen. Een wedergeboren christen is een boodschapper. Dood ze niet. Luister naar de boodschap en volg om het te doen. Als je het geschreven woord kon vernietigen, wees dan bereid om te bewijzen dat je groter bent dan God die het op aarde bracht door mannen en vrouwen vanouds. Een gevecht tegen het woord is een vergeefse poging. Het kan je intelligentie weergeven tijdens je korte verblijf in deze geleende ruimte op aarde.

u hebt Heerschappij op aarde

alle zonen van God hebben Heerschappij op aarde zoals beschreven in Psalmen 8 waarin staat: “gij hebt hem Heerschappij gegeven over de werken uwer handen; gij hebt alle dingen onder zijn voeten gelegd”

alles is onder uw controle als u een zoon van God bent. Een christen lijkt misschien vaag, oppervlakkig of onbekwaam, maar wacht even. Onderschat hun invloedssfeer niet. Gods kinderen hebben een diepgaande invloed die alleen zichtbaar is voor de meer bevoorrechten. Ben je bevoorrecht? Ons onvermogen om de boodschap te ontcijferen is een duidelijk teken dat getuigt van de afwezigheid van dergelijke privileges.

je wordt een levende heilige op aarde

geloof me, als Ik zeg dat je geroepen bent om een heilige te zijn zoals vermeld in Romeinen 1: 7 ” aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn: Genade aan u en vrede van God Onze Vader, en de Heer Jezus Christus ”

er zijn 95 bijbelverzen in de Bijbel die getuigen van het feit dat heiligen levend zijn in vlees en bloed. Je hoeft niet te sterven om een heilige te zijn. Alle zonen van God Zijn heiligen. De wereld zou dit kunnen bespotten. Maar God zei het. Ik koos ervoor om het te geloven omdat het woord vlees werd.

enkele denominaties verwateren dit door aanspraak te maken op heiligheid vanuit een religieus perspectief dat niet ondersteund wordt door schriftuurlijk bewijs. Een dergelijke religie verheft dode mensen tot deze status gebaseerd op jullie aardse prestaties na lange debatten. Waar bereikt de mens het gezag om je tot heiligheid te verheffen?Verschillende geschriften volgens King James hieronder tonen een contrast van mening met deze praktijk waar Paulus lijkt te verwijzen naar levende mannen en vrouwen.

veel kerken en denominaties geloven ten onrechte dat men dood moet zijn om een heilige te zijn. Het woord van God herhaalt door vele geschriften dat een heilige gewoon een levende gelovige is die de leer van Christus volgt. Dode mannen en vrouwen spreken niet en hebben geen band met hen die op de aarde leven. Je kunt de doden niet in heiligen veranderen. Dat is ijdel en zinloos. Het ligt niet in de macht van een man om een heilige van een andere man te maken. God wil dat we Hem eer geven en niet de doden. Heiligheid komt met Christus ‘ binnenkomst in ons. Het is Gods volmaakte wil dat we heiligen worden. We worden heiligen wanneer we persoonlijk de geest van God uitnodigen om in ons te wonen volgens openbaringen 3: 20. Bewijs is te vinden in de geschriften die worden geciteerd uit de King James Bijbel hieronder, die verwijzen naar levende mensen, die u kunt controleren met behulp van uw eigen Bijbel;

Filippenzen 1:1 zegt “Paulus en Timotheus, de dienaren van Jezus Christus, aan alle heiligen in Christus Jezus die te Filippi, met de bisschoppen en diakens”

Kolossenzen 1:2 zegt “aan de heiligen en trouwe broeders in Christus die te Kolosse. Genade zij u en vrede van God, Onze Vader en de Heer Jezus Christus “

handelingen 26: 10 zegt ” wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb: en vele heiligen sloot ik op in de gevangenis, nadat ik gezag had ontvangen van de overpriesters; en toen zij ter dood werden gebracht, gaf ik mijn stem tegen hen “

het boek Romeinen 1:7, 8:27, 12:13, 15:25 zeg: “allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn. Genade aan u en vrede van God Onze Vader en de Heer Jezus Christus”. “En wie de harten doorzoekt, weet wat het verstand des Geestes is, omdat hij voor de heiligen voorbede doet naar de wil van God “”uitdelende tot de noodzakelijkheid der heiligen, gegeven tot gastvrijheid”. “Maar nu ga ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen”.

Psalmen 50:5, 16:3, 116:15 zeg: “Verzamel mijn heiligen tot mij, die een verbond met mij hebben gemaakt door offer”. “Maar aan de heiligen, die op de aarde zijn, en aan de uitmuntenden, in wie al mijn welbehagen is”. “Kostbaar in de ogen van de Heer is de dood van zijn heiligen”.

romeinen 15: 25″maar nu ga ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen”

handelingen 9:32 en het geschiedde, als Petrus door alle vertrekken ging, dat hij ook afging tot de heiligen, die te Lydda woonden.

deze voordelen zouden voldoende zijn om mij jaloers te maken op het lot dat zichzelf christenen noemt. Ze klinken als een bevoorrechte groep.

geboren uit de geest

conclusie

we kunnen al deze voordelen krijgen door in geloof naar buiten te treden en God te vertrouwen om Zijn Woord in ons leven te laten werken door het volgende gebed;Here Jezus, Ik open mijn hart om u in mijn lichaam te ontvangen. Kom binnen en maak mijn lichaam tot een tempel naar uw woord. Was mijn zonde weg en wees mijn Heer, mijn Meester en Redder. Maak een nieuw wezen van me. Ik bid dit vertrouwen en geloven in de naam van Jezus. Amen.Vraag God om u naar een kerk te leiden die zijn woord predikt in zijn zuiverheid en zorg ervoor dat u dagelijks de Bijbel leest uit het boek Johannes. Spreek elke dag tot God en stort je hart naar hem uit.

Alabaster Ministries

geef uw mening

victor uit India op April 01, 2017:

goed geschreven artikel.

CHASELEY EMEA AGWU op Oktober 31, 2015:

dit is geweldig.Jezus is Heer, een vorst van vorst, machtige God, en eeuwige Vader.

Anjili (auteur) van de planeet aarde, een humanoïde op Maart 30, 2012:

Hi sizakele,

ik sta volledig achter u. Als je Christus hebt, heb je alles. De zoektocht en strijd komt tot een einde.

het was leuk je in de buurt te hebben. Kom alsjeblieft nog eens.

Sizakele op Maart 28, 2012:

Dit is alles waar we ons op moeten concentreren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.