feiten over huiselijk geweld in het privaatrecht, kinderzaken: voorkomen van vertraging – een suggestie

Anne-Marie Hutchinson OBE van Dawson Cornwell en Jacqueline Renton van 4 papieren gebouwen onderzoeken problemen die voortvloeien uit het vinden van feiten waar huiselijk geweld wordt beweerd in privaatrechtelijke kinderzaken, en stellen maatregelen voor om vertragingen te verminderen.

Image of Anne-Marie Hutchinson OBE Partner Dawson Cornwell Image of Jacqueline Renton Barrister 4 Paper Buildings

Anne Marie Hutchinson Obe, Dawson Cornwell, and Jacqueline Renton, 4 Paper Buildings

Inleiding
huiselijk geweld is een van de meest zorgwekkende kwesties die familieadvocaten moeten aanpakken. Dit artikel heeft betrekking op feiten in het privaatrecht, kinderzaken waarin beschuldigingen van huiselijk geweld door de ene ouder tegen de andere ouder worden geuit.
op 9 mei 2008 is een nieuwe Praktijkrichting van kracht geworden, getiteld: “Residence and Contact Orders: Domestic Violence and Harm”. (De Praktijksturing is op 14 januari 2009 gewijzigd, maar de wijzigingen doen niets af aan de wijze waarop hoorzittingen met feiten moeten worden opgesomd.)
deze Praktijksturing heeft een nieuwe reeks richtsnoeren ingevoerd voor rechtbanken en beoefenaars wanneer zij geconfronteerd worden met beschuldigingen van huiselijk geweld door een ouder of een kind tegen een andere ouder. Met betrekking tot de kwestie van de feitenhoren in privaatrechtelijke procedures, maakt de Praktijkdirectie duidelijk dat rechtbanken moeten bepalen:

“zo spoedig mogelijk of het noodzakelijk is om een feitenhoor te houden in verband met een betwiste bewering inzake huiselijk geweld voordat zij een definitief besluit(en) voor verblijf of contact kan (kunnen) overwegen”. Hoorzittingen over feiten kunnen vaak zeer nuttig zijn. Tijdens de hoorzitting kan het Hof een lijn trekken ten aanzien van de aangevoerde beweringen, ongeacht of sommige of alle bevindingen door het Hof zijn vastgesteld, en vervolgens de aandacht van de partijen richten op de kwestie van het welzijn en de belangen van het onderwerp van de procedure – het kind/de kinderen. Op grond van de ervaring van de auteurs – die wellicht wordt gedeeld door vele beoefenaars van juridische beroepen en vele rechters die hoorzittingen houden – heeft het huidige systeem het probleem van de vertraging echter niet met succes aangepakt. Dit komt onder meer doordat de wijze waarop de rechter en de beroepsbeoefenaren de behandeling van de feiten benaderen, vaak tot grote vertraging leidt voordat de verzoeken om contact en verblijf uiteindelijk worden vastgesteld. Het is de mantra van elke beoefenaar van kinderrecht dat uitstel schadelijk is voor het belang van een kind. In gevallen waarin huiselijk geweld wordt beweerd, vertraging vertaalt zich als vertraging bij een ouder, en het blijft het geval dat meestal een vader, het leggen of opnieuw tot stand brengen van zinvol contact met zijn kind. De auteurs hebben ervaring met veel gevallen waarin het een jaar of langer heeft geduurd voordat een hoorzitting heeft plaatsgevonden.
vertraging in het systeem kan leiden tot immense frustratie op voorlopige basis, niet alleen omdat een individu de mogelijkheid zal willen hebben om zijn naam te zuiveren, maar ook en nog belangrijker, een ouder zal in staat willen zijn om tussentijds contact te hebben met zijn kind in afwachting van de definitieve beslissing van de rechter over zijn verblijfsaanvraag/contactaanvraag. In gevallen waarin het vermeende huiselijk geweld zeer ernstig is – zoals bedreigingen om te doden en aanvallen die tot zwaar lichamelijk letsel leiden – zullen rechtbanken vaak van mening zijn dat er geen contact mag zijn tot de conclusie van de hoorzitting, waardoor de band tussen ouder en kind wordt verbroken. In andere gevallen, in het algemeen waar sprake is van minder huiselijk geweld, zal de rechtbank vaak tussentijds contact toestaan, maar alleen op basis van het feit dat er toezicht op wordt uitgeoefend, waardoor de ouder en het kind in de kunstmatige omgeving van een contactcentrum worden geplaatst, en alleen op voorwaarde dat er een contactcentrum is dat op de juiste locatie, beschikbaar en betaalbaar is. (Deze laatste kwestie wordt steeds belangrijker naarmate het aantal vrije contactcentra in dit land snel afneemt.)
problemen met de Status Quo
de auteurs zijn van mening dat er drie belangrijke problemen binnen het systeem zijn die, indien gecorrigeerd, zouden kunnen bijdragen tot het beperken van de vertraging, namelijk: (1) de wijze waarop de hoorzittingen met de feiten worden opgesomd; (2) het opstellen van de lijst van beschuldigingen (een “Scott Schedule”) en (3) het verkrijgen van onafhankelijke bewijzen. Het is de taak van de beoefenaars om beschuldigingen van huiselijk geweld zo spoedig mogelijk bij de rechter aan de orde te stellen, zodat de ouder tegen wie de beschuldigingen worden geuit, voldoende tijd krijgt om hun positie in de procedure te beoordelen en om een goed zakenbeheer te waarborgen.
de meeste beschuldigingen van huiselijk geweld worden naar voren gebracht tijdens de eerste hoorzitting van inter partes directions. De manier waarop rechters omgaan met beschuldigingen van huiselijk geweld in termen van case management varieert echter en is een kwestie van rechterlijke voorkeur. Sommige rechters zullen vragen om een Scott Schedule te worden ingediend en een verdere aanwijzingen hoorzitting om te bepalen of een feitenonderzoek hoorzitting moet plaatsvinden. De andere rechters zullen alleen een hoorzitting met de feiten opsommen op basis van mondelinge informatie over de algemene aard van de beschuldigingen die naar voren kunnen worden gebracht.
beide benaderingen hebben valkuilen. De eerste benadering houdt in dat zelfs in gevallen waarin een feitenonderzoek onvermijdelijk lijkt, die hoorzitting wordt uitgesteld als gevolg van de noodzaak om eerst verder te gaan met een verdere aanwijzing hoorzitting. Dat verdere richtingen horen zelf kan enkele maanden duren om te worden vermeld.
deze laatste benadering houdt in dat, hoewel een feitenonderzoek geschikter kan worden vermeld, de rechter kan vaststellen dat het weinig zin heeft een feitenonderzoek te houden en dus de hoorzitting te verlaten wanneer de partijen ter terechtzitting aanwezig zijn. Dit zal gebeuren wanneer het Hof van oordeel is dat, zelfs indien alle bevindingen zouden worden gedaan, zij geen invloed zouden hebben op de wijze waarop het Hof uiteindelijk kwesties van woonplaats / contact zal vaststellen.
(2) Scott schema ‘ s
gekoppeld aan de uitgave van listing, is de uitgave van de Scott schema. Scott schema ‘ s zijn een instrument van case management. De lijsten bevatten een lijst van de beweringen van de ene partij en het antwoord van de andere partij op deze beweringen, de antwoorden met vermelding van het relevante bewijsmateriaal in de bundel van het gerecht waarop de partij zich wil beroepen. De rechtbanken moeten vaak worstelen om de omvang van Scott-schema ‘ s met de aantijgingen te verminderen. Het is begrijpelijk dat beoefenaars het moeilijk vinden om de aantijgingen die zij pleiten te beperken; cliënten zullen vaak duidelijk maken dat elke beschuldiging belangrijk is en moet worden opgenomen. Echter, het resultaat is dat te veel Scott schema ‘ s zijn niet gefocust. Terugkerende problemen zijn onder meer: beschuldigingen die worden aangevoerd met betrekking tot kwesties met betrekking tot welzijn, niet huiselijk geweld; beschuldigingen die worden aangevoerd die niet gedateerd of specifiek voor een gebeurtenis zijn; en volumineuze aantallen beschuldigingen die worden aangevoerd en die een rechtbank niet kan behandelen binnen de tijd die is toegewezen voor de hoorzitting. Ter illustratie, de auteurs zijn tegengekomen Scott schema ‘ s detaillering honderd beschuldigingen voor een drie dagen fact finding hoorzitting – een onmogelijke prestatie, en anderen beweren gemiste contact sessies – een kwestie niet geschikt voor fact finding.
deze moeilijkheden leiden tot Scott schema ‘ s die moeten worden geordend en gekort. Dit is veel meer een probleem als de rechtbank heeft een feitenonderzoek hoorzitting voorafgaand aan het zien van een Scott Schedule als deze zaak management dan moet worden uitgevoerd op de eerste dag van de hoorzitting. Dit verkort op zijn beurt de tijd die beschikbaar is voor de inhoudelijke feitenonderzoek hoorzitting en kan er soms toe leiden dat de feitenonderzoek moet worden opgeschort. Bovendien zijn de beweringen in sommige gevallen zo beperkt dat een kortere hoorzitting oorspronkelijk had kunnen worden gericht, wat op zijn beurt kan hebben bijgedragen tot een eerdere opname van die hoorzitting en dus vertraging kan beperken (het is normaal gesproken gemakkelijker om een eerdere vermelding voor een kortere hoorzitting te verkrijgen).
(3) onafhankelijk bewijs
onafhankelijk bewijs is soms niet beschikbaar in gevallen van huiselijk geweld. De auteurs hebben ervaring met veel gevallen waarin de partij die huiselijk geweld beweert geen onafhankelijk, ondersteunend bewijs kan leveren omdat ze te bang zijn geweest om de politie of anderen te bellen voor hulp. In sommige gevallen is onafhankelijk bewijs echter essentieel en daarom is het voor een eerlijk proces en een eerlijk proces van groot belang dat al het relevante bewijs aan het Hof wordt voorgelegd.
niet alle beoefenaars van juridische beroepen vragen bij het begin van de procedure een openbaarmakingsbevel aan de bevoegde autoriteiten, en soms pas na de opsomming van de feiten. Als gevolg daarvan kunnen te late verzoeken om openbaarmaking vaak het hele tijdschema verstoren en ertoe leiden dat de hoorzitting over feiten tot een later tijdstip moet worden uitgesteld. Helaas vindt deze ontsporing ook plaats wanneer verzoeken in een vroeg stadium worden ingediend – de schuld ligt in deze situaties bij de bevoegde autoriteit (en) die niet aan het verzoek heeft voldaan vóór de hoorzitting.
een mogelijke weg vooruit
de auteurs beseffen dat er veel is nagedacht over de manier waarop de hoorzittingen worden beheerd en stellen daarom met veel respect een mogelijke verbetering voor.
wij stellen voor de volgende procedure in te voeren om het systeem te helpen stroomlijnen en zo de vertraging te beperken in gevallen waarin beschuldigingen van huiselijk geweld worden geuit:
1) Een Scott Schedule moet altijd worden ingediend en geserveerd voorafgaand aan de eerste, inter partes hoorzitting in elk woon / contact geschil. Het Hof heeft altijd de plicht om kwesties van huiselijk geweld zo spoedig mogelijk te onderzoeken, zodat het betrokken kind / de betrokken kinderen afdoende wordt beschermd door een besluit tot verblijf/contact. Deze procedure formaliseert die plicht. In sommige gevallen zal de Scott Schedule slechts dienen als achtergrond voor de zaak om ervoor te zorgen dat historische kwesties niet in een later stadium aan de orde worden gesteld in een poging het verloop van de procedure te dwarsbomen.
2) Tijdens de eerste terechtzitting dient het Hof:
a) te bepalen of een hoorzitting al dan niet passend is en dienovereenkomstig een lijst op te stellen.
b) indien de mogelijkheid bestaat dat beweringen met onafhankelijk bewijsmateriaal worden gestaafd, moeten de openbaarmakingsbevelen worden verkregen tijdens de eerste hoorzitting, waarbij de rechter de bekendmaking van de betrokken autoriteit ten minste twee weken vóór de hoorzitting leidt. Wat de openbaarmaking door de politie betreft, moet deze worden verkregen via het Protocol inzake de openbaarmaking door politie / gezin, en derhalve moet het Protocolformulier worden gewijzigd om te bepalen dat de openbaarmaking ten minste twee weken vóór de hoorzitting moet worden verkregen.
(C) Scott schema ‘ s: het Hof dient zich te beperken tot de vaststelling van vijf beweringen van elke partij. Er moet een weerlegbaar vermoeden zijn dat vijf beweringen voldoende zijn; het is aan de ouder die de beweringen aanvoert om dit vermoeden te weerleggen. Dit proces zou het mogelijk maken dat het merendeel van de hoorzittingen gericht en afgestemd is op de ernstigste kwesties in de zaak. Bovendien zou het helpen de tijdsraming van zaken te beperken en de partijen dus meer gelegenheid bieden om eerder op de lijst te worden geplaatst.
deze regel versterkt en structureert de huidige, ad hoc praktijk van het beperken van Scott schema ‘ s. Op basis van de ervaring van de auteurs, zelfs in gevallen waarin een rechtbank zijn vaststelling begint met een Scott Schedule waarin veel meer dan vijf aantijgingen worden beschreven, richt het Hof zich niettemin vaak op een handvol aantijgingen. De auteurs zijn van mening dat het vermoeden zal worden weerlegd in die gevallen waarin het belangrijk is om een systematische en lange catalogus van huiselijk geweld aan te tonen.
(d) vervolgens moeten aanwijzingen worden gegeven voor het indienen en betekening van korte verklaringen die uitsluitend betrekking hebben op de aangevoerde beschuldigingen. Alle welzijnskwesties moeten worden gereserveerd voor verdere verklaringen die kunnen worden aangevoerd voor de laatste hoorzitting. Deze vernauwing van het bewijsmateriaal zou helpen de gedachten van de partijen te concentreren op de taak die bij de hand ligt en voorkomen dat de hoorzitting afdwaalt naar kwesties van welzijn. In het privaatrecht, in kindergeschillen waar beschuldigingen van huiselijk geweld worden geuit, zijn hoorzittingen met het oog op het vinden van feiten heel gewoon. Het vinden van het juiste evenwicht tussen feitenonderzoek en het voorkomen van vertraging is cruciaal voor een eerlijke en rechtvaardige oplossing van deze geschillen. De auteurs zijn van mening dat de voorgestelde procedure zou helpen bij het verkrijgen van het optimale evenwicht.
Anne-Marie Hutchinson OBE, Partner bij Dawson Cornwell
Jacqueline Renton, Barrister, 4 papieren gebouwen

  • trefwoorden:
  • kinderen privaatrecht
  • huiselijk geweld
  • feitenonderzoek
  • procedure

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.