behöriga personers rapport (HLR)

behöriga personers rapport (HLR)

revision och certifiering av resurser (prospektiva eller villkorade) (utforska eller utvärdera) eller reserver (redo för eller redan i produktion) som finns i företagens portfölj utförs genom en oberoende revision och utarbetande av vad som kallas HLR: en kompetent persons rapport. Denna rapport krävs för bolaget som en av komponenterna i ett prospekt eller Antagningsdokumentation som en del av regleringsansökningar i följande fall: om det finns börsintroduktioner (IPO), i händelse av en fusion/förvärv/övertagande eller för att stödja andra insamlingsinitiativ gentemot finansiella institut eller banker. Detta för att följa börsreglerna eller för att motivera en produktionsplan (preliminär, Initial eller slutlig eller förlängning) gentemot intressenter, eller i vissa fall för QMS, revision och interna beslutsprocesser för investeringsskydd och Due Diligence.

för specifikationer avseende HLR hänvisar vi till följande referensdokumentation:

Esma (European Securities and Markets Authority) uppdatering av CESR (Committee of European Securities Regulators) rekommendationer om konsekvent genomförande av kommissionens förordning (EG) nr. 809/2004 genomförande av prospektdirektivet (20 mars 2013): (ESMA/2013/319)

som kan laddas ner med följande länkar:
https://www.esma.europa.eu/document/consistent-implementation-commission-regulation-ec-no-8092004-implementing-prospectus
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/11_81.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-319.pdf

de experter som är kvalificerade och officiellt tillåtna att utfärda en sådan HLR måste uppfylla en rad villkor:

(1) professionellt kvalificerad och en god ställning eventuellt med anknytning till välrenommerade internationella föreningar (SPE, AAPG, EAGE),
(2) minst 5 till 10 men helst 20+ års erfarenhet,
(3) oberoende av företaget och av alla intresserade intressenter i företaget,
(4) ersatt av avgift, inte på framgång för kvalifikationen, och
(5) anlitad av företaget, men med omsorg av investerare och intressenter.

HLR bör innehålla en minsta mängd information som i många fall dikteras av tillsynsmyndigheter: Juridisk översikt (licenser, utgångsdatum, skyldigheter), geologisk översikt, resurser och reserver uppskattningar, utvärdering av reserver (tillval), miljö och anläggningar beskrivning, historia av produktion/utgifter (minst 3 år), Infrastruktur (kraft, vatten, leverans, HSE), kartor, planer, diagram och särskilda faktorer. Rapporteringsstandarderna som ska följas är SPE PRMS, COGEH (Kanadensiskt), norskt (NPD) system, beroende på nödvändigheter och krav. Reserver uppskattningar bör stödjas av ekonomisk utvärdering, inklusive faktorer som Post skatt nuvärde (NPV) med hjälp av kostnader, priser, effektiva datum, FOREX, och känslighetsanalyser på dessa faktorer. I vissa fall är platsbesök nödvändiga för att utvärdera ytsituationen.

i den geologiska översikten behövs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för geologi, geofysik, Petrofysik, Reservoarteknik, produktionsteknik, anläggningsteknik och O&g Ekonomi.

detaljer om förfarandena för revision, certifiering, Portföljrankning, risk och alla andra involverade aktiviteter finns i olika handböcker, manualer och guider och är alla integrerade i OCRE Geoscience Services Best Practice Management System.

ledarskapet för OCRE Geoscience Services (OGS) är kompetent och kvalificerad att utfärda HLR: er som officiellt accepteras av banker och finansinstitut och har under sina 25-40 år av O&g-verksamhet hanterat projekt vid flera tillfällen där detta krävdes, nödvändiga studier och utvärderingar genomfördes och HLR: erna utfärdades.

de har varit en del av SPE: s arbetsgrupper som fastställer PRMS-reglerna, och OCRE Geoscience Services är också redaktör för Best Practices Management System (BPMS) som fastställde de numeriska kriterierna för att komma fram till en korrekt portföljutvärdering och certifiering, vilket också återspeglas mer detaljerat i ogs-Tjänstekatalogen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.